REGULAMIN


 1. Postanowienia i informacje ogólne
  1. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu oraz zawarcie umowy przewozu.
  2. Pasażer powinien przybyć na umówione miejsce co najmniej 10 minut przed planowanym odjazdem samochodu.
  3. Każdy z pasażęrów jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych, które obowiązują w transporcie oraz do zaleceń obsługi samochodu.
  4. Pasażer musi posiadać ważne dokumenty podróży, które uprawniają do przekroczenia granicy ( paszport, dowód osobisty, wiza itp. )
  5. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmówienia usługi przewozu osobie, która nie posiada ważnego dokumentu podróży koniecznego do przekroczenia granicy państwa.
  6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo, że samochód nie będzie oczekiwał na pasażera, który został poddany indywidualnej odprawie celno-paszportowej dłużej niż 30 minut, jeśli będzie to zagrażało pozostałym uczestnikom w terminowym przybyciu do miejsca docelowego podróży.
  7. Kierowca ma prawo, w oparciu o art. 135 Ustawy o Cudzoziemcach z dnia 13.06.2003r. poprosić przed rozpoczęciem podróży, o okazanie przez pasażera cudzoziemca ważnego paszportu oraz wizy. W przypadku braku tych dokumentów lub ich nie okazania, kierowca ma prawo odmowy wykonania usługi przewozu na rzecz cudzoziemca, bez możliwości dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
  8. W samochodach naszej firmy zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek. Osobie która nie przestrzega postanowień regulaminu, jest uciążliwa dla współpasażerów lub znajduje się w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających, przewoźnik ma prawo odmówić transportu, a skutki prawne powyższych zdarzeń ponosi pasażer, któremu odmówiono przewozu.
  9. W przypadku przewozu bagażu o wymiarach niestandardowych oraz przewozu zwierząt, wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie warunków z przewoźnikiem.
  10. Każdy z pasażerów odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi (tj. zniszczenie, zabrudzenie samochodu, itp. )
  11. Wszelkie szkody wyrządzone przez pasażera zobowiązują go do zapłaty na rzecz przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość całkowitej naprawy szkody.
  12. Przewoźnik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby pasażera oraz jego bagaż przewieśćw odpowiednim czasie, zgodnie z ustaleniami ( zawartymi w formularzu zgłoszeniowym ), lecz nie może tego zagwarantować z przyczyn obiektywnych niezależnych od przewoźnika. W/w zastrzeżenie nie dotyczy awarii samochodu przewoźnika.
  13. Przewoźnik nie odpowiada za odwołanie lub opóźnienie transferów z przyczyn od niego niezależnych (np. utrudnienia na ruchu granicznym, ruchu drogowym, zamknięciu granicy, żywioły, itp.) ani wynikającyhc z nich dalszych, innych nieokreślonych skutków.
  14. Pasażer małoletni podróżujący bez opiekuna prawnego jest przewożony bez odpowiedzialności przewoźnika. Przewoźnik może zapewnić osobie małoletniej opiekę po uiszczeniu dodatkowej opłaty.
  15. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, roszczenia oraz doznane szkody. Wzelkie reklamacje wynikające z umowy o świadczeniu przewozu należy zgłaszać w okresie nie dłuższym niż 14 dni od zaistniałych okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
  16. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wykonywania usług innymi firmami podwykonawczymi.

 2. Bagaż
  1. Bagaż posażera powinien być przewożony w przedziale bagażowym samochodu.
  2. Pasażer może zabrać ze sobą bagaż podręczny tylko wtedy, jeśli nie będzei utrudniać podróży innym osobom.
  3. Przewoźnik może odmówić zabrania bagażu niebiezpiecznego lub o nieprzyjemnym zapachu.
  4. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
  5. W przypadku, gdy pasażer przewozi bagaż o większej wartości, ubezpiecza go we własnym zakresie i winien zgłosić ten fakt kierowcy w chwili przekazania bagażu.
  6. Przewoźnik przed Służbami Celnymi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż przewożony przez pasażera.
  7. Za utratę przewożonej gotówki, papierów wartościowych, późnych przedmiotów o wartości artystycznej, naukowej, lub kolekcjonerskiej, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
  8. Pozostawione przedmioty przez nieuwagę, zapomnianie lub z jakiś innych powodów, nie objęte są ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.
  9. Reklamację, dotyczącą przewożonego bagażu, pasażer może zgłosić bezpośrednio obsłudze samochodu. Reklamacja powinna zostać potwierdzona pisemnie lub w dowolnej formie przez kierowcę.